Home Profile Services Reference Project

 

การบริหารแผนงาน :
(Program Management)

จัดเตรียมแผนงานหลักของโครงการในรายละเอียด
ตรวจสอบแผนงานและปรับปรุงแผนเป็นระยะๆ
บริหารจัดการการดำเนินงานต่างๆให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

 

prev