Home Profile Services Reference Project

การบริหารการเงิน :
(Financial Management)

การจัดเตรียมงบประมาณการดำเนินงานและเงินหมุนเวียน
ของโครงการ (Working Budget and Project Cash Flow)
ควบคุมงบประมาณและตรวจสอบต้นทุนโครงการ
monitoring system
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต้นทุน
และระบบการควบคุมต้นทุน
ประสานงานเรื่องการขอเบิกงวดเงิน

 

prev