Home Profile Services Reference Project

การประมาณราคา :
(Quantity Surveying)

การจัดเตรียมงบประมาณโครงการ (Project Budget)
และแผนต้นทุนโครงการ (Project Cost Plan)
จัดทำบัญชีรายการวัสดุของงานก่อสร้างแต่ละส่วน
ตรวจสอบราคาที่ผู้รับเหมาเสนอ โดยอ้างอิงกับงบประมาณและราคาตลาด
ตรวจสอบเงินหมุนเวียน (Cash Flow) ของโครงการอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง
the project
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตลอดจนการขอเบิกเงินงวด

 

prev