Home Profile Services Reference Project

การประสานงานการก่อสร้าง :
(Construction Coordination)

จัดเตรียมผังพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้มั่นใจว่าจะ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานก่อสร้าง
ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง
ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
ควบคุมการดำเนินงานของผู้รับเหมา
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา
บริหารสัญญาก่อสร้าง

 

prev