Home Profile Services Reference Project


 

โรงเรียนซางตาครู้ซ คอนแวนต์: อาคารสิริศตพรรษ อาคารเรียนระดับมัธยม, กรุงเทพ

อาคารเรียน 5 ชั้น; พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,000 ตร.ม. in ระยะเวลาการก่อสร้าง 12

    

  

  

prev