Knowledge

asd

asd

Related News
News
04 September ,2022

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 รศ. วิเชษฎ์ สุวิสิทฐ์
ที่ปรึกษามูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ
ด้านสถาปัตยกรรมไทยและบริหารงานก่อสร้าง, คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ
DSPM-ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ลงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตรวจติดตามการทำงาน
รวมถึงหารือแนวทางในการดำเนินงานก่อสร้างในช่วงสุดท้ายของสัญญา